Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

vestige
0072 281e
Reposted frommissdark missdark viaBalladyna Balladyna

May 13 2018

vestige

April 21 2018

vestige
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viaoutofmyhead outofmyhead

March 10 2018

vestige
9768 9d39
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

February 25 2018

vestige

February 24 2018

vestige
0611 0159
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

January 12 2018

vestige
6357 fdd7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viadotty dotty
vestige
3720 9aa4 500
Reposted fromskrzacik skrzacik viadotty dotty

August 03 2017

vestige
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viauhuhu uhuhu

July 13 2017

vestige
0060 08fa
vestige
3399 2ad2
Reposted fromretaliate retaliate viaoutofmyhead outofmyhead

July 04 2017

vestige
3810 5f40
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 22 2017

vestige
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaAyumi Ayumi
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaAyumi Ayumi
vestige
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaAyumi Ayumi
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viagodiva godiva

May 17 2015

vestige

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey

May 16 2015

vestige
vestige
6033 5dbc 500

May 15 2015

vestige
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl