Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2019

vestige
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMsChocolate MsChocolate

November 19 2019

vestige
Reposted fromFlau Flau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
vestige
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viacharlotte99 charlotte99
vestige
2804 28c8 500
Reposted fromwyczes wyczes viacharlotte99 charlotte99
vestige
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viaanecianow anecianow
vestige
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacharlotte99 charlotte99

November 07 2019

vestige
3717 fba9
Reposted fromBabson Babson viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 05 2019

vestige
vestige

October 04 2019

vestige
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 13 2019

vestige
"Biblioteki są zapisami naszych czytelniczych porażek. Jak mało w nich książek, które naprawdę nam się podobały. Jeszcze mniej takich, które podobają nam się przy kolejnej lekturze. Większość to pamiątki po ludziach, którymi chcieliśmy być. Których udawaliśmy. Których braliśmy za siebie".
— Marcin Wicha, "Rzeczy, których nie wyrzuciłem"

September 09 2019

vestige
Reposted frombluuu bluuu

September 04 2019

vestige
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"

July 18 2019

vestige
Reposted frombluuu bluuu
vestige
Reposted frombluuu bluuu
vestige
vestige

May 12 2019

vestige
9439 f636 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaFuel Fuel
vestige
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu viaensomme ensomme

April 29 2019

vestige
2293 4e56
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaensomme ensomme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl