Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

vestige

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey

May 16 2015

vestige
vestige
6033 5dbc 500

May 15 2015

vestige
vestige
vestige
1533 63ac 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
vestige
7194 f1ac 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
vestige
2005 8aa7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7236 eba2 500
Reposted fromdilboskwisgaar dilboskwisgaar viaoopsiak oopsiak

May 14 2015

vestige
8383 9be1 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodislove foodislove
vestige
6952 99b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
vestige
Reposted fromoll oll viacharlotte-ka charlotte-ka
vestige
5001 6b73 500
Reposted fromkjuik kjuik
vestige

674/2015

Zranionym sercom... - Adam Asnyk

Zranionym sercom potrzeba 
Błękitów nieba, 
Skrzydlatej modlitwy gońca, 
Pogodnych uśmiechów słońca, 
Ciszy bez końca...

Lub burzy- która przygłuszy 
Żrący ból duszy, 
I czarnej, wyjącej nocy, 
Co będzie osłonić w mocy 
Ich płacz sierocy...

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viagoby goby
vestige
9950 a098
vestige
2077 ea4b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoutofmyhead outofmyhead
vestige
2506 ccac 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaoutofmyhead outofmyhead
vestige

ohfairies:

it’s a very powerful thing when someone sees you as the person that you wish you were.

vestige
Gliwice, 1983
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafourstrings fourstrings

May 13 2015

vestige
2232 3ce4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viarooms rooms
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl